002071 - шаблон joomla Скрипты

Privacy Policy

 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov - GDPR

Ak ste sa na našu spoločnosť obrátili prostredníctvom e-mailu, nášho prihlasovacieho formulára, podpísali ste našu hromadnú pripomienku alebo inú podpisovú akciu, ste naším darcom, spolupracovateľom, odberateľom alebo návštevníkom našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme obchodná spoločnosť, IČO: 48046299, zapísaná v obchodnom registri registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 38394/N

Naše sídlo je: Topoľová 1967 955 01 Topoľčany, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR). Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nepracujeme. Napríklad ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adrese: Topoľová 1967 955 01 Topoľčany, Slovenská republika.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, ak:

ste sa prihlásili na odber našich služieb ,

ste si objednali naše produkty, alebo služby

ste nás podporili finančne,

ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,

ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu, prípadne formulára na našej webstránke www.trans-logia.com

ste návštevníkom našej webovej stránky,

ste s nami uzatvorili akýkoľvek zmluvný vzťah.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami napríklad v rámci externej spolupráce.

Aké osobné údaje spracúvame? Vo väčšine prípadov spracúvame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch spracúvame aj vaše telefónne číslo a adresu, prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie. Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov a/alebo s cieľom odpovedať na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali.  

Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť v súvislosti s ich podporou a našimi následnými aktivitami.

Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve na účel napĺňania zmluvy.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili na základe Vami prejavenej vôle v súvislosti s hore uvedenými informáciami. Náš oprávnený obchodný záujem odvodzujeme aj z účelu existencie našej obchodnej spoločnosti. Cieľom nášho podnikania je vytvárať predpoklady na rozvoj a poskytovanie moderných jazykových služieb, prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne našich spolupracovníkov; organizovať odborné podujatia a rozvíjať vlastnú publikačnú činnosť, nadväzovať a udržiavať kontakty s inými prekladateľskými organizáciami, organizáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry, spisovateľskými združeniami na Slovensku a v zahraničí; zhromažďovať informácie týkajúce sa prekladania, prekladateľskej profesie a sprostredkúvať ich členom.

Translogia, s.r.o. Topoľová 1967 955 01 Topoľčany, Slovenská republika.

Cookies

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. cookies. Tie zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte a ktoré stránky si prezeráte. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu používateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená. Dĺžka spracovania osobných údajov: vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutného času, kým trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme, chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Sú archivované výhradne v elektronickej podobe.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje sú uvedené na našej webovej stránke s vaším písomným súhlasom. Uvádzajú sú na nej kontaktné údaje ako e-mail, telefónne číslo a pracovisko.

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google) môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme, z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracúvame.

Ak si chcete svoje osobné údaje od nás vziať a preniesť ich do iného subjektu, údaje, ktoré o vás máme, vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.

Translogia, s.r.o. Topoľová 1967 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu:

Translogia, s.r.o. Topoľová 1967 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Berte, prosím, na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme na účely overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás a my prípadné nedostatky ochotne odstránime.

Mlčanlivosť

Okrem našich spolupracovníkov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že je to nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018.

Posledná aktualizácia: 7. 6. 2018.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácií budú uvedené na tejto webovej stránke, a ak to bude nevyhnutné, zároveň vám ich oznámime prostredníctvom e-mailu.

 

1. Advertisement

Some of the advertisements on our site are provided by outside advertisement companies and may contain cookies. While we use cookies on our site, the cookies associated with these advertisements are collected by their respective companies and are therefore not accessible to us.

2. Cookies

Cookies are small data files that websites can write to your hard drive when you visit them. Once written, the cookie can only be accessed by the site that originally created it. Our site uses cookies to store personal site preferences, session information, and ordering information specific to you (such as the contents of your shopping cart).

3. Membership

We collect customer contact information from the registration form. We will never provide or sell any information to third parties.
This information can be used:

  • To send news, information about our activities and general promotional material which may be useful to you.
  • To monitor who is accessing the membership section of our site.
  • To improve our site and services.
  • To monitor our site performances.

4. Payment Security

All online transactions through our website are handled with industry-standard SSL (Secure Sockets Layer) encryption through the Paypal. Secure SSL means that when you enter your credit card number into our secure order form and press the purchase button, your information goes through a secure encryption process. This prevents any person on the Internet from seeing any information you submit. Your payment is authorized without human intervention.

5. Disclaimer

Our site contains links to other sites. While we provide links to them, we are not responsible for their content or privacy policies. We strongly recommend that you read the Privacy Policy of the linked websites as they may contain further terms and conditions which apply to you.
We are not responsible for the content of any websites where our templates/designs used.